8 Oct 2012

Kajian Penggunaan e-pembelajaran di IPGKTHO


KAJIAN MENGENAI PENGGUNAAN E-PEMBELAJARAN DI KALANGAN PELAJAR  GSTT PPISMP AMBILAN DEC 2011 IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN

Oleh
Muhammad Amin bin simon
Jabatan Teknologi Pendidikan IPGKTHO

OKTOBER 2012


ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti kecekapan diri (self-efficacy) pelajar GSTT PPISMP Ambilan Dec 2011  terhadap e-pembelajaran, halangan-halangan yang dihadapi oleh pelajar dalam penggunaan e-pembelajaran dan hubungan antara kecekapan diri (self-efficacy) dengan halangan-halangan dalam penggunaan e-pembelajaran. Seramai 50 pelajar  yang sedang mengikuti GSTT PPISMP Ambilan Dec 2011  telah dipilih sebagai sampel kajian ini. Bagi mendapatkan data-data yang berkaitan, soal selidik telah digunakan, dan analisis deskriptif telah dijalankan untuk menjawab persoalan-persoalan kajian. Hasil kajian menunjukkan tahap kecekapan diri pelajar GSTT PPISMP Ambilan Dec 2011  adalah tinggi. Kecekapan diri pelajar  secara keseluruhannya mencatat nilai min 3.5433. Terdapat enam  halangan utama yang dikaji dalam kajian ini iaitu halangan personaliti, halangan gaya pembelajaran,  halangan arahan, halangan organisasi, halangan situasi, dan halangan teknologi. Antara keenam-enam  halangan, halangan teknologi mencatat min yang tertinggi iaitu 2.513.Halangan situasi mencatat min 2.13 dan halangan arahan mencatat min 2.02. Halangan personaliti pula mencatat min 1.947manakala halangan organisasi mencatatkan min 1.913. Halangan gaya pembelajaran mencatatkan min yang terendah iaitu 1.813. Halangan-halangan e-pembelajaran secara keseluruhannya mencatatkan nilai min 2.037. Dapatan kajian menunjukkan pekali korelasi bagi pasangan pembolehubah halangan-halangan dalam penggunaan e-pembelajaran dan kecekapan diri terhadap e-pembelajaran adalah rendah memandangkan nilai pekali korelasi sebanyak -0.384. Di samping itu, terdapat beberapa cadangan terhadap kajian ini dan kajian lanjutan juga dibincangkan.

Teks Penuh Klik di siniNo comments:

Post a Comment